Goud is het meest gebruikte edelmetaal voor beleggings- doeleinden. Het wordt wel eens een veilige haven voor beleggers genoemd omdat ze in tijden van onzekerheid op de aandelen-beurzen vaak naar het goud vluchten. Beleggen in fysiek goud kan op de volgende manieren:1 aankoop van een goudstaaf of van goudstukken (Krugerrand, Amerikaanse Eagle, Napoleon, … ). De koper kan de fysieke levering van het goud vragen of kiezen voor deposito op de effec- tenrekening. Dit werkt op dezelfde manier als voor bijvoorbeeld aandelen en obligaties (rekeninguittreksel na elke transactie, vermelding op effectenrekening).2 aankoop van een ETC (een tracker of een exchange traded certificate) die belegt in fysiek goud. Die ETC’s kopen fysiek goud aan en bewaren dit voor u in kluizen; dit goud dient als onder-pand voor uw belegging. Via de aankoop van een ETC participeert u in principe 1-op-1 in de evolutie van goud. Houd er wel rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan een tracker, waardoor uw rendement kan afwijken van de goudkoers.U kunt ook beleggen in fysiek zilver of andere edele metalen. Net zoals bij goud, kan dit door rechtstreeks zilver aan te kopen of door te beleggen via een ETC.Kenmerken■■Goud biedt bescherming tegen inflatie (op lange termijn zou goud zijn waarde in reële termen behouden).■■Goud is een niet-gecorreleerd actief. De goudprijs evolueert niet zoals de waarde van de traditionele activacategorieën (aandelen, obligaties). Daardoor kan goud een plaats innemen in een goed gediversifieerde portefeuille.■■De fysieke goudmarkt is doorgaans behoorlijk liquide.Risico’s Wisselkoersrisico: de goudprijs wordt op de wereldmarkt in Amerikaanse dollar uitgedrukt. De wisselkoersevolutie van de Amerikaanse dollar tegenover de euro kan er dus voor zorgen dat de belegger minder terugkrijgt in euro dan wat hij aanvankelijk had geïnvesteerd, ook indien de prijs van het goud (uitgedrukt in dollar) zelf niet is gedaald.Risico van gebrek aan inkomsten: een belegging in goud of andere edele metalen levert geen inkomsten op voor de belegger.Marktrisico: de goudprijs is zeer volatiel. De goudprijs kan fors schommelen als gevolg van goudverkopen door centrale banken, de vraag naar goud vanuit de groeilanden, de wereldwijde eco- nomische conjunctuur, geopolitieke problemen, …Renterisico: de evolutie van de rentevoeten kan een impact hebben op de koers van goud. In het algemeen heeft een stijging van de rentevoet een negatieve impact op de prijs van goud.Tegenpartijrisico: een ETC kan andere risico’s of kosten inhouden, bijvoorbeeld als de emittent of een tussenpersoon in gebreke blijft. De fysieke goud ETCs zijn volledig ingedekt met fysieke goudstaven die op een aparte rekening staan op naam van de ETC.Kapitaalrisico: goud en edele metalen genieten geen deposito-bescherming. De betaling in geld op een rekening bij de bank naar aanleiding van transacties in goud valt in principe wel onder de depositogarantie.Kosten en belastingenAls u fysiek goud en andere edele metalen koopt, houdt u best rekening met de kosten en taksen die u moet betalen. Deze beïn-vloeden immers het rendement.KOSTENAankoop van edele metalen (goudstaaf, fysiek zilver , …)Marge voor de bank: banken rekenen een marge aan, wanneer u fysiek goud, zilver, … aankoopt. Bewaarloon: om uw fysiek goud op een effectenrekening te bewaren, rekenen de meeste banken kosten aan.Aankoop van edele metalen via een ETC (of tracker)Transactiekosten:vergoeding voor de tussenkomst van de bank bij verrichtingen op secundaire markt (aandelen en obligaties). Bewaarloon: om uw ETC’s op een effectenrekening te bewaren, rekenen de meeste banken kosten aan.BELEGGEN IN FYSIEK GOUD OF ANDERE EDELE METALEN

38082036879 – DS4826 V.U.: E. Jacqueroux, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702 – FSMA-nr. 25.879 ALopende kosten op een ETC: recurrente kosten, begrepen in de waarde van het financieel instrument en bijgevolg onmiddellijk verrekend in de rendementsberekeningen. De lopende kosten omvatten onder andere de distributiecommissie en beheersver-goeding. Ook gekend onder de benaming ‘Ongoing Charge Ratio (OCR)’ voor de fondsen of ‘Total Expense Ratio (TER)’ voor de verzekeringsproducten.BELASTINGENAankoop van edele metalen (goudstaaf, fysiek zilver , …)Geen Taks op beursverrichtingen (TOB), geen roerende voor-heffing, geen meerwaardebelasting.BTW: Bij aankoop van gouden munten/goudstaven betaalt u ook geen BTW. Enkel op de aankoop van gouden munten die als verzamelvoorwerp worden beschouwd, is BTW verschuldigd.Let op: indien u fysiek zilver koopt, moet u wel BTW betalen.Aankoop van edele metalen via een ETC (of tracker)Taks op beursverrichtingen (TOB): de beurstaks of taks op beursverrichtingen (TOB) is een belasting die verschuldigd is wanneer u bepaalde verrichtingen doet , zoals aankopen en verkopen, op bepaalde reeds uitgegeven financiële instrumenten (aandelen, fondsen, obligaties, …).Bij de inschrijving op een uitgifte van nieuwe effecten betaalt u dus geen beurstaks. Roerende voorheffing op de intresten/dividenden: de bank of de onderneming die u intresten of dividenden betaalt, stort de roerende voorheffing door aan de fiscus. U ontvangt dus de netto bedragen: zijnde de (bruto) intresten of dividenden verminderd met de eventuele buitenlandse bronheffing en de ingehouden roerende voorheffing. Die roerende voorheffing is bevrijdend: u moet hierop geen andere belasting meer betalen, waardoor u deze niet moet (wel mag) vermelden op uw aangifte in de personenbelasting

Goudprijs per kilo

Alle mogelijkheden kan u aanvinken binnen onderstaande goudgrafiek. U kan de goudprijs vandaag bekijken. U kan de goudkoers vandaagbekijken. Vergelijken met verschillende periodes kan. U kan selecteren wat de goudprijs per kilo is. En wat de goudprijs per gram is. Goud en zilver hebben ieder moment een prijs, elke minuut van de dag. Wereldwijd en in iedere munt. De goudprijs en zilverprijs komen tot stand op de wereldmarkt. Op de markt zijn er kopers en verkopers die tegenover elkaar staan. De koper heeft een bied-prijs en de verkoper laat-prijs. De prijs tussen de biedprijs en laatprijs is de middenkoers. Op deze manier wordt de goudkoers en de zilverkoers bepaald. Komono horloges